Zapytanie ofertowe

 

§ 1       Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica.

 

§ 2       Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z uwagi na treść art. 4 pkt 8, tekst jednolity: Dz. U. 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.

 

§ 3       Informacje ogólne

1.     Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej „SIWZ” jest zaproszeniem i podstawą do złożenia oferty.

2.     Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. 

3.     Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w zapytaniu ofertowym.

4.     Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.

 

§ 4       Opis przedmiotu zamówienia 

1.     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych, nadzoru oraz opracowanie dokumentacji w szczególności:

·                    Zidentyfikowanie potrzeb i opracowanie koncepcji  Zamawiającego oraz ocena możliwości współfinansowania zamierzeń inwestycyjnych Zamawiającego w oparciu o fundusze europejskie.

·                    Przygotowanie koncepcji rozwoju Szpitala w kontekście możliwości pozyskania dotacji w ramach naboru RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15.

·                    Wykonanie i złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej naboru RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15.

·                     Wprowadzanie niezbędnych zmian i uzupełnień na wszystkich etapach przygotowywania i oceny dokumentacji aplikacyjnych

·                    Uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na każdym etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla każdego z projektów.

·                    Przygotowanie innej dokumentacji technicznej i finansowej, której opracowanie jest niezbędne do przygotowania dokumentów aplikacyjnych lub samej realizacji projektu, w tym ocenę oddziaływania na środowisko, mapy lub szkice sytuujące projekt, założenia do projektów technicznych, dokumentacja wymagana przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz­ nych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. – zwana dalej: „ustawą Pzp”) w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych (opis przedmiotu zamówienia, istotne postanowie­nia umowy) oraz udział w pracach komisji przetargowych.

 

§ 5       Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie do dnia 29.05.2016 r.

 

§ 6       Opis sposobu przygotowania ofert

1.       Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej oraz faksem.

2.       Koperta winna posiadać oznaczenie Świadczenie usług doradczych polegających na przygotowaniu Studium Wykonalności. Nie otwierać przed dniem 14.05.2016 r. przed godz. 09:00”.

3.       Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik 1 do SIWZ lub zawrzeć wszystkie informacje i oświadczenia określone we wzorze Formularza Ofertowego.

4.       W ofercie Wykonawca poda całkowitą cenę brutto za wykonanie zamówienia oraz cenę jednostkową oraz wartość autorskich praw majątkowych, tak jak to określono we wzorze Formularza Ofertowego.

 

§ 7       Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.               Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną.

2.               Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2016 do godz. 9.00.

 

§ 8       Opis sposobu obliczenia ceny I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.   Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik 1 do SIWZ cenę za wykonanie zamówienia.

2.   Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji niniejszego zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Cena musi być podana w złotych polskich.

3.   Wszystkie ceny określone przez Wykonawcy zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom.

4.   Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

5.   Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

6.   Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

7.   Wszystkie upusty powinny być uwzględnione w cenach jednostkowych, a nie udzielone do wartości ogółem.

8.   Termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury na konto bankowe Wykonawcy.

 

§ 9       Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:

 

cena oferty najniżej skalkulowanej

——————————————–  x 100 pkt = liczba punktów oferty ocenianej

cena oferty ocenianej

 

 

 

§ 10     Załączniki

Załącznik nr 1 –  wzór formularza ofertowego

 

                                                                                                             DYREKTOR

                                                                                                           Grzegorz Kloc

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym.

Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty.