Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej
bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy w latach 1999 oraz 2001. Dokumentacja z 1999 roku dotyczy dzieci i noworodków.

Osobami uprawnionymi do odbioru oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej są: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta.

Osoby uprawnione zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia są obowiązane złożyć wniosek o wydanie dokumentacji medycznej w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29  lub w  Dziale Organizacji  i Rozliczeń (pokój nr 21) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35 w terminie do dnia 30.09.2022 r.

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji dostępny jest w Dziale Organizacji i Rozliczeń (pokój 21) oraz na stronie internetowej szpitala (do pobrania TUTAJ).

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej do dnia 07 października 2022 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00,  do Działu Organizacji i Rozliczeń (pokój nr 21), telefon: +48 74 851 74 90

Odbiór dokumentacji możliwy jest po osobistym stawieniu się, okazaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego uprawnienie do odbioru tej dokumentacji oraz potwierdzeniu odbioru.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna:

  • art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.