Kolejne wsparcie w walce z epidemią COVID-19

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy otrzymał kolejne wsparcie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – 3”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie 9 Osi  priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Wysokość dofinansowania to  533 343,82 zł, w tym:

1) ze środków UE 453 342,25 zł,

2) ze środków budżetu państwa 53 334,38 zł,

3) ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego 26 667,19 zł.

 

Środki finansowe  zostaną wykorzystane przez SPZOZ w Świdnicy w walce z epidemią COVID-19, na zakup  środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji.