Ogłoszenie o konkursie na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29 w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowiska: 
 
Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego
– Pielęgniarki Oddziałowej Fizjologii i Patologii Noworodka z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka
 
Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).
 
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) tj.:

 
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6. zaświadczenie o niekaralności;
7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.
 
Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie do 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnicy
 
– na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale …
 
przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – luty – marzec 2016 r.
 
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29 w Świdnicy.

Termin składania dokumentów do dnia 08.02.2016 r.