OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29 w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:

o Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru
      Kardiologicznego
o Oddziału Onkologii Klinicznej

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896).
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą          (Dz. U. Nr 34, poz. 182) tj.:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6. zaświadczenie o niekaralności;
7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie do 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnicy

• na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału …”
• przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – wrzesień 2012r.
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29 w Świdnicy.

Termin składania ofert do dnia 16 września 2012 r.