Rozbudowa i doposażenie SOR ze środków POIŚ

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy rozpoczyna właśnie realizację kolejnej inwestycji, której planowana wartość wyniesie łącznie 1.156.612,67 zł. Przedmiotem inwestycji będzie realizacja projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy oraz modernizacja lądowiska”.

Na realizację ww. inwestycji SPZOZ w Świdnicy pozyskał dofinansowanie w kwocie 982.179,81 zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Projekt przewiduje m.in. przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i rozbudowę o pomieszczenie poczekalni dla pacjentów, mającą na celu poprawę drożności i funkcjonalności ciągów komunikacyjnych. W ramach inwestycji doposażony zostanie również sam oddział, dla którego zakupione zostaną m.in. respiratory, ramię C, łóżka intensywnego nadzoru, aparaty do EKG, kardiomonitory, defibrylator oraz specjalne wózki do gabinetu gipsowań oraz przewożenia chorych. Projekt przewiduje również modernizację lądowiska dla helikopterów, które wzbogaci się o nowy, wysokiej jakości wskaźnik kierunki wiatru.

Realizacja inwestycji potrwa ok. 12 miesięcy, a planowane zakończenie przewiduje się na IV kwartał 2017 roku.
UWAGA! 
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty.
Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza  lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl