Uprawnienia inwalidów wojennych

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
 
Na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 47c Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) informuję, że niżej wymienionym osobom przysługuje prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością:

– Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi,
– Honorowym Dawcom Przeszczepu,
– Inwalidom wojennym, wojskowym oraz kombatantom

W tym celu przy zgłoszeniu się do szpitala należy okazać dokument potwierdzający ww. uprawnienia.