Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/4 z dnia 19.06.2017r.

II. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica;


III. Przedmiot zamówienia: kod 79970000-4 – Usługi publikacji;

Ogłoszenia prasowe o charakterze informacyjno-promocyjnym w prasie o zasięgu lokalnym obejmujący teren co najmniej powiatu świdnickiego, dzierżoniowskiego i wałbrzyskiego oraz łącznym nakładzie w ilości co najmniej 5000 egzemplarzy.

 

4 ogłoszenia mają być opublikowane w terminie do 30/11/2017 r. (z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu realizacji po uzyskaniu zgody instytucji finansującej projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy łącznie, licząc od daty zawarcia umowy) w  wydaniu gazety i musi mieć minimalne wymiary: 170mm wys. x 260 mm szer. oraz pełny kolor. Zamawiający dopuszcza modyfikację minimalnych rozmiarów ogłoszeń w granicach tolerancji 10 % od podanych wyżej wielkości minimalnych, z zastrzeżeniem, iż zmniejszenie jednego z rozmiarów (wysokości lub szerokości) musi zostać zrekompensowane wzrostem drugiego z rozmiarów, tak aby całkowita powierzchnia oferowanego ogłoszenia nie była mniejsza niż powierzchnia ogłoszenia wynikająca z określonych wyżej wymiarów minimalnych.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

– zaprojektowanie ogłoszeń/artykułów prasowych z ich wizualizacją w formacie PDF, zgodnych z wytycznymi w zakresie: Księgi Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Karty wizualizacji RPO WD na lata 2014-2020.

– publikację 4 artykułów prasowych – po ich formalnej akceptacji przez Zamawiającego,

– przesłanie na adres Zamawiającego dokumentacji dokonanych publikacji – 1 egz. gazet zawierających ogłoszenia prasowa będące przedmiotem zamówienia.

 

IV.       Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1.     Wdrożenie e-usług obejmuje:

1. 1.        modernizację istniejącego środowiska teleinformatycznego pod potrzeby świadczenia e-usług,

1. 2.        modernizację infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej tworzenie, udostępnianie oraz archiwizację elektronicznej dokumentacji medycznej w formacie PACS,

1. 3.        wydatki na budowę rozbudowę istniejącego systemu teleinformatycznego umożliwiającego świadczenie e-usług,

1. 4.        wydatki na rozbudowę sieci teleinformatycznej,

1. 5.        wydatki na dostosowanie świadczenia usług online dla osób niepełnosprawnych,

1. 6.        zakup sprzętu teleinformatycznego,

1. 7.        zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do obsługi osób niepełnosprawnych zakup zestawów do składania podpisów elektronicznych.

2.     Szkolenie personelu:

2.1.          Szkolenia dla personelu oraz administratorów.

3.     Działania promocyjne:

3. 1.        zamówienie tablicy informacyjnej (2 szt.),

3. 2.        opracowanie strony internetowej,

3. 3.        broszur informacyjnych (1500 szt.),

3. 4.        przygotowanie i zamówienie artykułu promocyjnego w prasie (4 szt.),

3. 5.        przeprowadzenie i obsługa konferencja rozpoczynającej projekt oraz konferencji kończącej projekt (2 konferencje).

 

V.        Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1.     posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2.     posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

3.     dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.     znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.     Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty Wykonawców spełniających wszystkie powyższe warunki udziału w postępowaniu oraz złożone w terminie określonym w pkt.VII.1.

 

VI. Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: do dnia 30 listopada 2017 roku, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu realizacji po uzyskaniu zgody instytucji finansującej projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy łącznie, licząc od daty zawarcia umowy.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1.       Ofertę należy złożyć z opisem:  „Artykuł promocyjny w prasie dla projektu pn. „Platforma e- usług Szpitala Latawiec” w terminie do dnia 27.06.2016r. do godz. 10:00. w  siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica, w sekretariacie, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: projekty@szpital.swidnica.pl

2.       O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

3.       Otwarcie ofert jest jawne – nastąpi ono w dniu 27.06.2016r. o godz. 10:15 w Budynku Administracji Szpitala w Sali konferencyjnej.

4.       Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaka przeznaczył na realizację zamówienia. Oprócz powyższej informacji Zamawiający poda również liczbę złożonych ofert, nazwę i adresy poszczególnych Wykonawców, ceny ofert oraz informację dot. pozostałych kryteriów ofert.

 

VIII. Oferenci są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

a) formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania,

 

IX. Opis kryteriów wyboru ofert

CENA – 100 %

Cena wyliczana wg wzoru:

Lp = Cmin/Cb x 100

Gdzie:

Lp – liczba uzyskanych punktów

Cmin – najniższa oferowana cena brutto

Cb – cena brutto badanej oferty

 

X.        Informacje pozostałe

1.     Zamawiający odrzuci ofertę:

1)       Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.

2)       nie odpowiadającą warunkom postępowania.

3)       złożoną po terminie.

2.     Informacja o zakresie wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2)       posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4)       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3.     W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu: 748517437) lub drogą elektroniczną (e-mail: projekty@szpital.swidnica.pl).

4.     Osoba do kontaktu: Ewa Janczukowicz, tel. 74 8517445

5.     Termin związania ofertą 60 dni

6.     Termin płatności 30 dni od daty wystawienia faktury

 

XI.       Zmiany umowy:

Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie:

1.     Zmiana terminu realizacji.

 

VIII. Załączniki:

1.     Wzór formularza ofertowego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

DYREKTOR

Grzegorz Kloc