Zapytanie ofertowe nr EG.3500.2.2016/5 z dnia 19.06.2017r.

                                          

I.                     NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica Tel. 74 851 7 100, e-mail: szpital@szpital.swidnica.pl, NIP: 884 2201447; REGON: 000311674; KRS: 0000085339.

 

II.                   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.    Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektu w tym: analiza przedwdrożeniowa, analiza procesów w organizacji, aktualizacja dokumentów organizacyjnych, instrukcja bezpieczeństwa danych medycznych, opracowanie procedur stosowania podpisów elektronicznych oraz polityki podpisów elektronicznych. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 27-29, 58-100 Świdnica pełni rolę lidera projektu pn. „Platforma e- usług  Szpitala Latawiec” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW w ramach RPO WD 2014-2020.

3.    Bezpośrednim celem projektu jest uruchomienie specjalistycznych 7 e-usług stanowiących swoiste uzupełnienie e-usług wdrożonych w ramach Dolnośląskiego e-zdrowia. Wśród tych usług należy wymienić e-pralnia, która umożliwi automatyczne liczenie bielizny oddawanej do pralni, e-wypis, który skróci czas oczekiwania pacjenta na wypis ze szpitala, co umożliwi wcześniejsze opuszczenie szpitala przez pacjenta, e-podpis, który umożliwi podpis elektronicznej dokumentacji medycznej, a zwłaszcza karty informacyjnej z leczenia szpitalnego oraz opisu badań obrazowych za pomocą tzw. podpisu zaawansowanego, tj. certyfikatu udostępnienia on-lina z serwera szpitalnego. Najważniejszymi usługami realizowanego w ramach projektu to platforma teleradiologiczna, udostępniająca usługę e-badanie, dzięki któremu pacjenci nie będą musieli czekać na odbiór badania obrazowego na płytce CD. Będą mogli odebrać badanie w domu on-line, albo upoważnić do odbioru swojego lekarza. Ważnym elementem projektu są e-powiadomienia. Pacjenci będą informowani SMS o możliwości odbioru badania. Elementami uzupełniającymi będą usługi e-zgłoszenie (nowotworu złośliwego) oraz e-zdarzenia niepożądane. Pierwsza z usług uzupełniających umożliwi automatyczne generowanie komunikatu elektronicznego i przesłanie go do Centrum Onkologii. Druga usługa umożliwi zgłoszenia zdarzenia niepożądanego za pomocą formularza udostępnianego za pośrednictwem portalu internetowego. w ramach projektu zostanie zakupiona niezbędna infrastruktura teleinformatyczna, bez której trudno byłoby wdrożyć e-usługi.

4.    Zakres niniejszego zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.

5.    Zamawiający wymaga przedłożenia prezentacji schematów opracowywanych dokumentów tj. zawartości spisu treści, niezbędnych elementów merytorycznych (z punktu widzenia rodzaju dokumentu), które powinny być zawarte w ich treści oraz przedstawienia harmonogramu opracowywania dla każdego dokumentu – opis przygotowania prezentacji zawarty w załączniku nr 9 do SIWZ

6.    Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancję na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

7.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

III.                 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Zamówienia w terminie 24 tygodni od dnia podpisania umowy z tym, że termin wykonania dla dokumentów: analiza przedwdrożeniowa, analiza procesów w organizacji: 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia w zakresie: aktualizacja dokumentów organizacyjnych, instrukcja bezpieczeństwa danych medycznych, opracowanie procedur stosowania podpisów elektronicznych oraz polityki podpisów elektronicznych w zależności od zakończenia wdrożenia e-usług w ramach projektu.

 

IV.                 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY:

1.   Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca w takim wypadku zostanie wykluczony z postępowania.

2.     Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)           wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)           wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)           o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b)           o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c)           skarbowe,

d)           o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3)           wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4)           wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)           wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

6)           wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

7)           wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)

3.     Wykluczenie wykonawcy nastąpi:

1)     w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a-c i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2)     w przypadkach, o których mowa:

a)     w ust. 2 pkt 2 lit. d i pkt 3, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 2 pkt 2 lit. d,

b)     ust. 2 pkt 2 lit. d i pkt 4

   jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3)     w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4)     w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

 

warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

4.     O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.

1)       o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum:

a)   Co najmniej dwie usługi polegających na opracowaniu analizy przedwdrożeniowej lub analizy procesów w organizacji w ramach projektu o wartości nie mniejszej niż: 3 mln zł.

 

V.                  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

1.     Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1)     wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 2 do SIWZ);

2)     aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3)     Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US – załącznik nr 4 do SIWZ.

4)     Oświadczenie dotyczące przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ

5)     Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – załącznik nr 6 do SIWZ.

6)     Oświadczenie wykonawcy o braku wykluczenia z udziału w postepowaniu – załącznik nr 7 do SIWZ,

7)     Istotne Postanowienia Umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

2.     Wykonawca może złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, w formie oryginał lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnione przez wykonawcę

3.     Zamawiający może wyznaczyć wykonawcom termin na uzupełnienie dokumentów, o których mowa w ust. 1.

4.     Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy nie złożyli lub w przypadku wezwania do uzupełnienia nie uzupełnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału lub braku występowania przesłanek wykluczenia.

 

VI.                 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1.     Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1)     dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, inne. Jeżeli dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.) wykonawca podaje tylko adres URL i jeżeli potrzeba kod do pobrania dokumentu. W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie;

2)     dokumenty, o których mowa w części V SIWZ  – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3)     Formularz Oferty (załącznik nr 3 do SIWZ);

4)     Załącznik nr 1 Wykaz oferowanych produktów – dokument ma umożliwić dokonanie oceny spełniania przez oferowane produkty wymagań określonych przez Zamawiającego.

5)     Zestaw z prezentacją opisany w załączniku nr 9 do SIWZ

2.     Wykonawca zobowiązany jest  przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:

1)     treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ;

2)     wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

3)     oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej;

4)     oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ – formularz oferty;

5)     oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem;

6)     oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty,

7)     oferta powinna być spięta w sposób trwały, a wszystkie strony oferty zaleca się ponumerować;

8)     oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy przedmiotu zamówienia i opisu „nie otwierać przed dniem otwarcia ofert, tj. 27 czerwca 2017 roku do godziny 1100    5 lipca 2017 roku o godzinie 1100

9)     ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać;

10)  oferta może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oferty oznaczonej w sposób opisem: WYCOFANIE lub ZMIANA OFERTY;

3.     Wszystkie dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

 

VII.           Kontakt z Zamawiającym

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z niniejszym zapytaniem ofertowym jest Łukasz Czajkowski, Kierownik Zespołu ds. Funduszy Zewnętrznych i Projektów Rozwojowych, Tel: 748517445, 690 622 227, E-mail: projekty@szpital.swidnica.pl

Jako kanał komunikacji ustala się formę e-mailową.

 

VIII.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1.     Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium w ramach postępowania.

 

IX.             TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1.       Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

2.       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

X.               ZASADY WYBORU OFERT:

1.     Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z zapisami SIWZ i były dopuszczone do rozpatrywania przez Zamawiającego (Wykonawca nie został wykluczony, a oferta nie została odrzucona).

2.     O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje suma punktów jaką otrzyma oferta. Za ofertę najkorzystniejsza zostanie uznana oferta która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów określoną w oparciu o wskazane w niniejszym zapytaniu kryteria.

3.      Gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawców dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu ofertowym, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień na piśmie, w wyznaczonym terminie. Uzupełniane dokumenty mogą mieć późniejsze daty wystawienia od terminu składania ofert do przedmiotowego postępowania, o ile potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wezwanie do uzupełnienia braków będzie skierowane do wszystkich Wykonawców, których oferty zawierają braki.

4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w tekście oferty oczywistej omyłki pisarskiej i omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.     Oferta będzie odrzucona w szczególności gdy:

·        zaoferowany przedmiot zamówienia nie spełnia któregokolwiek z warunków dotyczących przedmiotu zamówienia,

·        jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

·        oferta nie spełnia wszystkich wymogów określonych w zapytaniu ofertowym, a w przypadku gdy Wykonawca, był wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków w ofercie, jeżeli nie dokona tego w wyznaczonym przez Organizatora postępowania terminie,

·        została złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert.

6.     Prowadzący postępowanie wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

7.     Prowadzący postępowanie zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności oferenta i odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

8.     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą mailową.

 

XI.             TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1.     Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia

27 czerwca 2017 roku do godziny 1100    4 lipca 2017 roku w Sekretariacie (w godzinach pracy Sekretariatu wiążąca jest data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

 

2.     Oferta powinna być przesłana  za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego.

3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

XII.           OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

1.     Kryterium I – Cena brutto (waga 50%).

2.     Kryterium II – Prezentacja (waga 40%)

3.     Kryterium III – Termin realizacji (waga 10%)

 

Kryterium

Waga [%]

Liczba punktów

Sposób oceny

C – Cena brutto

50%

Max 50

                     Cena najtańszej oferty

C = —————————————–  x 50 pkt

                   Cena badanej oferty

P- Prezentacja

40%

Max 40

Wartość punktowa kryterium – Prezentacja – skala ocen od 0-40 pkt:

1.      przedstawienie spis treści odpowiadającego zakresem merytorycznym do każdego dokumentu (suma pkt – 12 ):

1. 1.     analiza przedwdrożeniowa – 2 pkt

1. 2.     analiza procesów w organizacji – 2 pkt

1. 3.     aktualizacja dokumentów organizacyjnych – 2 pkt

1. 4.     instrukcja bezpieczeństwa danych medycznych– 2 pkt

1. 5.     opracowanie procedur stosowania podpisów elektronicznych – 2 pkt

1. 6.     polityki podpisów elektronicznych– 2 pkt

2.      przedstawienie niezbędnych elementów zgodnych z zakresem rzeczowym projektu oraz rodzajem dokumentów (suma pkt – 24 ):

2.1.       analiza przedwdrożeniowa – 4 pkt

2.2.       analiza procesów w organizacji – 4 pkt

2.3.       aktualizacja dokumentów organizacyjnych – 4 pkt

2.4.       instrukcja bezpieczeństwa danych medycznych– 4 pkt

2.5.       opracowanie procedur stosowania podpisów elektronicznych – 4 pkt

2.6.       polityki podpisów elektronicznych– 4 pkt

3.      Przedstawienie harmonogramu opracowania dla każdego dokumentu – 4 pkt.

T – termin realizacji dla analizy przedwdrożeniowej oraz analizy procesów w organizacji

10%

Max 10

Termin wykonania, nie dłuższy niż 8 tygodni od dnia zawarcia umowy;

punktacja na podstawie terminu podanego w pkt III SIWZ, w zakresie 0,00-10,00 przy założeniu, że 8 tygodni oznacza 0,00 pkt, a 4 tygodnie lub mniejsza liczba tygodni oznacza 10,00 pkt;

punktację pośrednią oblicza się proporcjonalnie do ww. założeń, tj. po 2,5 pkt za każdy tydzień skrócenia terminu wykonania do 4 tygodni.

RAZEM

100%

100

­­­­­────────────────────

 

4.     Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

 

P = C + P + T

gdzie:

P – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium –  Cena brutto

P – punkty uzyskane w kryterium – Prezentacja

T – punkty uzyskane w kryterium – Termin realizacji

5.     Ocena punktowa w Kryterium I – Cena brutto dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

6.     Ocena punktowa w Kryterium II – Prezentacja dokonana zostanie na podstawie poniższych kryteriów i przeliczona według zasady opisanej w tabeli powyżej.

W przypadku gdy oferta Wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0 pkt, nie będzie to skutkować tym, że jego oferta zostanie odrzucona.

7.     Ocena punktowa w Kryterium III – Termin realizacji dla analizy przedwdrożeniowej oraz analizy procesów w organizacji dokonana zostanie na podstawie poniższych kryteriów i przeliczona według zasady opisanej w tabeli powyżej.

8.     W przypadku gdy oferta Wykonawcy w tym kryterium otrzyma 0 pkt, nie będzie to skutkować tym, że jego oferta zostanie odrzucona.

9.     Oceny oferty dokona komisja Zamawiającego.

10.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

11.  Jeżeli całkowita liczba punktów (P) dwóch lub więcej ofert będzie taka sama, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną. W zaistniałej sytuacji gdy obie lub więcej ofert będzie z taką sama ceną, Zamawiający wzywa Oferentów do przedstawienia ofert dodatkowych.

12.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

13.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia po uprzednim wezwaniu wykonawcy do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie.

 

XIII.         WARUNKI ZAWARCIA UMOWY:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację Zamówienia. Jeżeli wybrany Wykonawca będzie uchylał się od podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

 

XIV.         WARUNKI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

1.     Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2.     Ilekroć w niniejszym SIWZ jest mowa o rozwiązaniu tożsamym/ równoważnym, oznacza to zastosowanie rozwiązania o funkcjonalności nie mniejszej i parametrach nie gorszych od funkcjonalności i parametrów rozwiązania zastępowanego.

3.     Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

4.     Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.     Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym, nie zostaną rozpatrzone.

6.     Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

 

XV.          WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia,

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz usług wykonywanych lub wykonanych,

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz oferty,

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej,

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu,

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy o braku wykluczenia z udziału w postepowaniu,

Załącznik nr 8 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

Załącznik nr 9 do SIWZ – Prezentacja.

 

DYREKTOR

Grzegorz Kloc

 

Informacja o złożonych ofertach z dnia 05.07.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.07.2017 r.