Szpital Latawiec beneficjentem grantu na walkę z COVID-19

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy otrzymał Grant na realizację wsparcia dla Szpitala w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie 9 Osi  priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Wysokość powierzonego grantu to  915 527. 86 zł, w tym:
dotacja bieżąca:

1) ze środków UE 778 198,68 zł,

2) ze środków budżetu państwa 91 552,79 zł,

3) ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego 45 776,39 zł.

Przekazane środki finansowe stanowią refundację kosztów poniesionych przez SPZOZ w Świdnicy, w związku z epidemią COVID-19.